Algemene voorwaarden (fotoworkshops)

Algemene voorwaarden workshops en cursussen
Artikel 1 toepasselijkheid
1.1 De algemene voorwaarden van SimoneoFotografie, hierna ‘Algemene Voorwaarden’ zijn van toepassing op elke workshop of cursus van SimoneoFotografie en maken onderdeel uit van de overeenkomst.
1.2 In de beschrijving van elke workshop of cursus is een verwijzing (met link) naar de Algemene voorwaarden opgenomen. Inschrijving voor een workshop of cursus houdt tevens in dat deze Algemene Voorwaarden volledig worden geaccepteerd.
1.3 Van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. De overige bepalingen blijven in dat geval onverkort van kracht. Toegestane afwijkingen van deze voorwaarden, of een minder strikte naleving daarvan geven de deelnemer geen recht op soepele toepassing in andere gevallen.
1.4 Als één of meer van deze Voorwaarden of een andere overeenkomst met SimoneoFotografie in strijd mocht zijn met enig toepasselijk wettelijk voorschrift, dan zal de betreffende bepaling komen te vervallen. SimoneoFotografie zal deze in dat geval vervangen door een nieuwe wettelijk toelaatbare bepaling, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk in acht zullen worden genomen.

Artikel 2. Boeking en overeenkomst
2.1 De boekingsprocedure verloopt per e-mail. Via de website van SimoneoFotografie is een boekingsformulier te downloaden. De deelnemer kan dit invullen en retourneren. Na ontvangst van het ingevulde boekingsformulier ontvangt de deelnemer een bevestiging van SimoneoFotografie. Hiermee ontstaat een bindende overeenkomst tussen de deelnemer en SimoneoFotografie.
2.2 Boekingen zijn in beginsel persoonlijk en worden behandeld in volgorde van binnenkomst.
2.3 Een hoofdboeker is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. Hij/zij verstrekt bij boeking alle relevante gegevens over zichzelf en de deelnemers voor wie hij de boeking mede maakt. Indien een cursus of workshop geboekt is door een hoofdboeker verloopt alle communicatie tussen de deelnemers en SimoneoFotografie via deze hoofdboeker.

Artikel 3. Prijzen en betaling
3.1 Voor de workshop of cursus gelden prijzen zoals die op dat moment zijn vermeld in de cursusbeschrijving op de website van SimoneoFotografie. Alle prijzen zijn incl. BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3.2 Na inschrijving ontvangt de deelnemer van SimoneoFotografie een factuur en betaalinstructies.
3.3 Bij inschrijving wordt een aanbetaling van de helft (50%) van het cursusgeld gevraagd. Betaling daarvan dient binnen 14 dagen na de factuurdatum door SimoneoFotografie te zijn ontvangen. Het restant van het cursusgeld dient uiterlijk een week voorafgaand aan de workshop of cursus door SimoneoFotografie te zijn ontvangen. Bij een boeking vanaf een week voorafgaand aan de workshop of cursus dient het volledige cursusgeld per direct te worden voldaan.
3.4 Indien het cursusgeld niet tijdig is betaald dan heeft de deelnemer geen recht op deelname aan de cursus of workshop. Deelname is pas definitief als er tijdig volledig is betaald. De deelnemer is dan tevens van rechtswege in verzuim. Er is geen ingebrekestelling vereist. SimoneoFotografie behoudt zich het recht voor om een boeking te annuleren indien het resterende cursusgeld, ook na betalingsherinnering, niet tijdig is ontvangen. Dit ontslaat de deelnemer echter niet van zijn verplichting tot volledige betaling van het cursusgeld en eventuele bijkomende kosten. Er bestaat geen recht op teruggave van de aanbetaling. Tevens is de deelnemer in dat geval gehouden tot vergoeding van incassokosten volgens de Wet Incassokosten (WIK). Over het gevorderde bedrag wordt 15% berekend, met een minimum van EUR 25,00.

Artikel 4 Annulering en wijziging
4.1 Tot uiterlijk drie weken voor aanvang van de workshop of cursus kan de deelnemer deze kosteloos annuleren. Reeds betaald cursusgeld zal worden gerestitueerd. Het moment dat SimoneoFotografie de annulering ontvangt is daarbij doorslaggevend.
4.2 Annulering dient altijd schriftelijk plaats te vinden, een e-mailbericht daarbij inbegrepen. Een annulering is definitief als deze schriftelijk is bevestigd door SimoneoFotografie.
4.3 Bij annulering korter dan drie weken voor aanvang van de workshop of cursus is de deelnemer het gehele cursusgeld verschuldigd. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van reeds betaald cursusgeld.
4.4 In plaats van de annulering kan een deelnemer ook worden omgeboekt naar een andere workshop, of kan hij een plaatsvervanger voorstellen.
4.5 SimoneoFotografie heeft het recht om een workshop of cursus te annuleren, onder meer in, maar niet beperkt tot de volgende gevallen: a) onvoldoende aanmeldingen (ter beoordeling van SimoneoFotografie), b) ziekte, c) ongeschikte weersomstandigheden (ter beoordeling van SimoneoFotografie). Indien mogelijk wordt altijd eerst gezocht naar een oplossing, bij voorbeeld een voostel voor een nieuwe datum. Bij annulering door SimoneoFotografie vanwege onvoldoende aanmeldingen wordt de deelnemer hiervan uiterlijk drie dagen voor de workshopdatum op de hoogte gebracht.
4.6 Indien reeds betaling heeft plaatsgevonden en de workshop heeft geen doorgang (ook niet op een alternatieve datum) dan zal dit bedrag volledig worden terugbetaald.
4.7 SimoneoFotografie heeft te allen tijde het recht om voor de uitvoering van een workshop of cursus een andere dan de eerder vermelde workshop/cursusleider in te zetten.

Artikel 5 Aansprakelijkheid en klachten
5.1 De deelnemer dient alle redelijke aanwijzingen van SimoneoFotografie en eventueel ingeschakelde derden inzake veiligheid, vertrektijden, zitplaatsen in de excursieboot, enz. op te volgen. Eventuele schade dient door de deelnemer te worden vermeden en/of zoveel mogelijk te worden beperkt. Het is voor SimoneoFotografie niet mogelijk om permanent toezicht te houden op alle deelnemers. De deelnemer dient te allen tijde zijn eigen veiligheid en die van andere deelnemers in de gaten te houden en hij/zij neemt tijdens de workshop of cursus, bij het fotograferen of bij andere activiteiten geen onnodige risico’s.
5.2 SimoneoFotografie is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, veroorzaakt tijdens of die verband houdt met deelname aan de workshop of cursus, of annulering daarvan. Deelnemers dienen zelf zorg te dragen voor passende kleding en schoeisel en voor de bescherming van hun materiaal (goede tas, UV-filter op de lens, regenhoes in geval van regen, enz.). Zij dragen gedurende de workshop of cursus eveneens zelf zorg voor het bewaken en meenemen van door hen meegebrachte zaken.
5.3 Indien SimoneoFotografie op enig moment toch aansprakelijk zou zijn voor schade, is deze schade beperkt tot het bedrag dat door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van SimoneoFotografie wordt uitgekeerd. Indirecte schade wordt nimmer vergoed.
5.4 Klachten dienen zo spoedig mogelijk aan SimoneoFotografie te worden gemeld. Indien er opmerkingen of klachten zijn over de wijze waarop SimoneoFotografie de workshop of cursus uitvoert dan dient dit ter plekke te worden gemeld. Indien de deelnemer niet aan deze meldingsplicht heeft voldaan, en SimoneoFotografie dus niet in de gelegenheid is gesteld om de tekortkoming te verhelpen, dan kan Natuurfotografie een eventueel recht van de deelnemer op schadevergoeding beperken of uitsluiten. 5.5 Eventuele onopgeloste klachten kunnen tot 14 dagen na afloop van de workshop schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij SimoneoFotografie. Niet tijdige indiening kan leiden tot verval van aansprakelijkheid van SimoneoFotografie voor wat betreft de klacht. SimoneoFotografie zal binnen twee weken na ontvangst van de klacht reageren. Vereist de behandeling een langere verwerkingstijd, dan ontvangt de deelnemer binnen twee weken een ontvangstbevestiging waarin wordt aangegeven binnen welke termijn een inhoudelijke reactie verwacht mag worden.

Artikel 6 Cursusmateriaal
6.1 Geschreven cursusmateriaal wordt eigendom van de deelnemer. Het intellectuele eigendomsrecht over het cursusmateriaal blijft echter te allen tijde berusten bij SimoneoFotografie. Verspreiding, het geheel of gedeeltelijk overnemen, verveelvoudigen, of elk ander gebruik dan persoonlijk gebruik van het cursusmateriaal mag alleen met toestemming van SimoneoFotografie. Gebruik zonder toestemming leidt tot schadeplichtigheid.

Artikel 7 Privacy 
7.1 SimoneoFotografie respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en deelnemers aan haar workshops, cursussen en reizen en draagt er zorg voor dat alle informatie die de deelnemer verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor zover nodig om deelname aan de workshop of cursus mogelijk te maken en voor reclamedoeleinden van SimoneoFotografie zelf. Persoonsgegevens zullen nimmer worden verkocht aan derden. Ze zullen uitsluitend aan derden beschikbaar worden gesteld voor zover deze betrokken zijn bij het uitvoeren van de overeenkomst. SimoneoFotografie verleent de deelnemer desgevraagd inzage in de van hem geregistreerde persoonsgegevens en brengt hierin op verzoek van de deelnemer verbeteringen aan.
7.2 SimoneoFotografie is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van derden die bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, of naar de website waarvan op enigerlei wijze wordt verwezen.

Artikel 8 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
8.1 Op de overeenkomst en de rechtsbetrekking tussen de deelnemer en SimoneoFotografie, inclusief deze workshopvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is de bevoegde rechter. Elke vordering vervalt één jaar na de workshop of cursus waarop deze betrekking heeft.

© SimoneoFotografie 2017