Buzz buzz
Buzz buzz

Buzz buzz. Poppies (papver rhoeas) and approaching bee.

Buzz buzz

Buzz buzz. Poppies (papver rhoeas) and approaching bee.