Licenties (image licensing)

SimoneO Fotografie
Mahatma Gandhistraat 95
1447XP Purmerend
The Netherlands
T. (+)6 39 578 273
E. simoneopdam@gmail.com

KVK 60756594
IBAN NL38 KNAB 0256 0750 50


Licentiemogelijkheden en tarieven:

1. Licentie (niet exclusief) voor gebruik online (websites, social media, e-mail verkeer) grootte 2000x1333 px


Redactioneel en privégebruik € 20,00
Commercieel gebruik € 40,00

2. Licentie (niet exclusief) voor gebruik als print (publicatie in tijdschrift, krant, brochure, etc.) grootte ca. (5472x3648 px)


Redactioneel en privégebruik € 35,00
Commercieel gebruik € 100,00

3. Exclusieve licentie Nader overeen te komen

Algemene Licentievoorwaarden

Begrippen

Fotograaf: de maker van het beeld.
Gebruiker: degene die een beeld tegen betaling wil gebruiken.
Licentie: het recht om tegen betaling en volgens de overeengekomen voorwaarden gebruik te maken van een beeld.
Licentieperiode: de termijn voor gebruik zoals overeengekomen tussen de fotograaf en de gebruiker.
Naamsvermelding: vermelding van de naam van de fotograaf naast of onder het beeld bij publicatie van het beeld.
Exclusiviteit: het alleenrecht op gebruik van een beeld
Online gebruik: gebruik in nieuwsbrieven, social media, op websites, etc.
Gebruik als print: gebruik voor publicatie in een tijdschrift, krant, brochure, enz.

Redactioneel gebruik: gebruik van het beeld als illustratie bij een nieuwsbericht of informatief verhaal. Zijn in het beeld personen te zien en zijn deze gefotografeerd in een openbare ruimte, dan is van hen geen toestemming vereist. Personen mogen echter niet in een verkeerde of negatieve context worden geplaatst.

Commercieel gebruik: gebruik van het beeld in een commerciële context, bijvoorbeeld in een flyer, brochure, reclamecampagne, of op een website van een bedrijf. Zijn in het beeld (herkenbare) personen, gebouwen en merken zichtbaar dan is portretrecht en/of auteursrecht van toepassing en dienen afspraken gemaakt te worden met de afgebeelde persoon of de houder van een merk of model.

Algemeen
Alle rechten, waaronder het auteursrecht voor teksten en beeldmateriaal op deze website en voor materiaal dat in licentie is gegeven blijven te allen tijde berusten bij de fotograaf. Voor gebruik van het beeldmateriaal is toestemming van de fotograaf vereist, of kan tegen betaling een licentie (gebruiksrecht) worden verkregen. De afgegeven licentie is niet-exclusief, tenzij uitdrukkelijk anders tussen partijen is overeengekomen. Zijn partijen exclusiviteit overeengekomen, dan zal het beeldmateriaal niet aan anderen in licentie worden gegeven. De fotograaf behoudt zich in dat geval wel het recht voor om dit beeldmateriaal voor portfoliodoeleinden te gebruiken.

De fotograaf garandeert dat de beelden op haar website en de beelden waarvoor en licentie wordt afgegeven origineel en door haar zelf vervaardigt zijn.
De in licentiegegeven beelden bevatten bij levering geen watermerk.
Ook in geval van niet-exclusiviteit zal dezelfde foto nooit aan meer dan 15 verschillende gebruikers in licentie worden gegeven.


Gebruik van het in licentie gegeven beeldmateriaal
Een licentie geeft de gebruiker het recht op gebruik van het beeld ten behoeve van het doel, de oplage en de wijze die door partijen schriftelijk is overeengekomen. Alle licentiemogelijkheden zijn in de tabel te vinden.
Naamsvermelding dient altijd naast of onder de foto plaats te vinden, ook na het verkrijgen van een licentie, en wel als volgt: “Foto: Simone Opdam (www.simoneo.com)“
Wijzigingen aan een beeld, het creëren/maken van een afgeleid beeld of afgeleid gebruik van een beeld zonder voorafgaande toestemming van de fotograaf zijn niet toegestaan (geen verminking). Sub- en herlicenties zijn evenmin toegestaan. Gebruik van het beeld in of op materialen of ontwerpen die aan derden gedistribueerd worden is verboden, tenzij door partijen anders is overeengekomen
Bij aanvang van de licentieovereenkomst stelt de fotograaf het beeldmateriaal ter beschikking van de gebruiker. Dat kan door middel van doorzending per e-mail van de bestanden, of door het mogelijk maken van downloads door de gebruiker.

Ten behoeve van het gebruik kan gebruiker de foto (‘s) downloaden of kopiëren naar de harde schijf van zijn computer. Wordt tussen fotograaf en gebruiker een bepaalde duur voor de licentie afgesproken, dan verwijdert gebruiker de foto’s en alle kopieën daarvan van alle elektronische en draagbare opslagmedia na het verlopen van de overeengekomen licentieperiode. Hij stelt de fotograaf in kennis van het verwijderen.

Het wijzigen van de metadata en bestandsnaam in een van de digitale bestanden dan wel het aanbrengen van andere informatie op de bestanden is niet toegestaan.


Rechten van derden/gebruik zonder toestemming
Bevat het beeld een afbeelding van een persoon, merk, model of handelsnaam dan draagt de gebruiker er zorg voor dat het gebruik op geen enkele manier de rechten van de afgebeelde persoon aantast, noch inbreuk maakt op de rechten betreffende de afgebeelde merken, modellen of handelsnamen.

De context van de publicatie van het beeld kan met zich meebrengen dat de geportretteerde een redelijk belang heeft om zich tegen publicatie te verzetten, of dat voorafgaande toestemming van een merk- of modelhouder nodig is. De gebruiker is in dat geval zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming voor de publicatie. De gebruiker vrijwaart de fotograaf van alle aanspraken met betrekking tot inbreuk op intellectuele eigendomsrechten door het gebruik van het beeld.

Bij gebruik van beelden van de fotograaf zonder toestemming of licentie, of op een manier die niet is toegestaan, verbeurt gebruiker een direct opeisbare, niet verrekenbare boete aan de fotograaf. De boete bedraagt driehonderd procent (300%) van de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik met een minimum van € 250,00. Deze boete staat niet in de weg aan andere rechtsmiddelen, waaronder het recht op aanvullende schadevergoeding.